ÁSZF

Általános Szerződési Felételek

Általános szerződési feltételek
A Dunakanyar Mozgás Sziget szolgáltatásainak igénybevételéről
A Dunakanyar Mozgás Sziget üzemeltetője
Batári Gergő egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató)

 

Székhely:         2120 Dunakeszi Fő út 129

E-mail:            gergo.batari@gmail.com

Honlap:           www.mozgassziget.hu

Képviselő:      Batári Gergő, tulajdonos

Adószám:       68244774-1-33

Telefon:          06 70 601 4009

 

A Dunakanyar Mozgás Sziget (továbbiakban: DMSZ) képviselője:

 

Batári Gergő, szakmai igazgató

Telefon: 06 70 601 4009

E-mail: gergo.batari@gmail.com

 

Általános rendelkezések

 

 1. A Szolgáltató a Polgári Törvénykönyvről szóló (a továbbiakban: Ptk.) 6:77. § (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) készített annak érdekében, hogy az alapján a DMSZ szolgáltatásait igénybe vevő érintettekkel szerződést kössön
 2. A Szolgáltató és a Vendég között jelen ÁSZF alapján és az ÁSZF szerinti tartalommal akkor jön létre szerződés, ha a Vendég az ÁSZF-et elfogadja, a “Felelőségvállalási nyilatkozat” című dokumentumot kitölti, aláírja, valamint a szolgáltatás árát kifizeti, és a Szolgáltató a Vendég vonatkozásában nem állapít meg semmilyen kizáró feltételt. Vendég az a természetes személy, aki az DMSZ szolgáltatásait igénybe kívánja venni
 3. 18 év alatti gyermek esetében a Felelőségvállalási nyilatkozat érvényességéhez a törvényes képviselő aláírása szükséges.
 4. 14 év alatti gyermek a külön órákat szülői engedéllyel látogathatja. Ebben az esetben a szülő tölti ki a Felelőségvállalási nyilatkozatot a gyermeke nevében
 5. A Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója elérhető a Szolgáltató honlapján, illetve az DMSZ  recepcióin.
 6. Az ÁSZF-ben foglaltak a mindenkor hatályos árlistában foglaltakkal kiegészülten irányadóak a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra.
 7. A jelen ÁSZF-ben foglaltak megfelelően irányadó mind az egyszeri belépésre jogosító jegyet vásárló, mind a bérlettel rendelkező Vendégre.
 8. Az DMSZ berendezései, más felszerelési tárgyai és szolgáltatásai a Vendég saját felelősségére veheti igénybe. A Vendégek saját egészségi és edzettségi állapotuknak megfelelően, arra figyelemmel vehetik igénybe az DMSZ szolgáltatásait.
 9. A Vendég részére átadott vagy rendelkezésre bocsátott valamennyi berendezés vagy más felszerelési tárgy feletti tulajdonjog a Szolgáltatót illeti meg.
 10. Amennyiben a DMSZ, vagy bármely részlegének karbantartása miatt a szolgáltatások részben vagy egészben nem vehetők igénybe, úgy a kieső időre, illetőleg az igénybe nem vehető szolgáltatások tekintetében a Szolgáltató nem kötelezhető a teljesített díj sem részben, sem egészben történő visszatérítésére.
 11. A Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy a tervezett karbantartások idejéről megfelelő időben előre, a honlapján, illetve a belepés, jegyvásárlás alkalmával tájékoztassa a Vendéget. A váratlan üzemzavarokról vagy a nyitva tartás korlátozásáról a Szolgáltató a honlapján közzétett üzenetben tájékoztatja a Vendéget. Amennyiben bármely részleg egyes szolgáltatásaiban esetlegesen bekövetkezett hiba ellenére az adott részleg a rendeltetésének megfelelően használható, úgy az adott meghibásodás alapján a Szolgáltatót nem terheli szavatossági kötelezettség.

 

Az igénybe vehető szolgáltatások

 1. Az igénybe vehető szolgáltatások mindenkori listája megtalálható az DMSZ honlapján. Az igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó árlista megtalálható az DMSZ honlapján, illetve az DMSZ recepcióin megtekinthető. Az árakat a Szolgáltató előzetes értesítés nélkül bármikor módosíthatja.
 2. (A honlapon feltüntetett árak kizárólag tájékoztató jellegűek melyben a sajtóhiba lehetőségét fenntartjuk.) A szolgáltatás megvásárlását megelőzően az DMSZ alkalmazottai és oktatói pontos információval szolgálnak telefonon vagy személyesen a szolgáltatás konkrét áráról.
 3. Napijegy: a vásárlás napján egyszeri belépésre jogosít nyitva tartás időben.
 4. Bérlet: olyan szerződés a Szolgáltató és a Vendég között, amely az DMSZ szolgáltatásainak több alkalomra vagy meghatározott időszakra történő igénybevételét biztosítja. A bérlet a Vendég személyéhez kötött szolgáltatás, a bérlet megvásárlásával kizárólag a Vendég veheti igénybe az DMSZ szolgáltatásait. A bérlet megvásárlásának feltétele, hogy a Vendégről fénykép készüljön, amely a szolgáltatás igénybevétele során azonosítja a Vendéget a csalások megelőzése érdekében. Amennyiben bérlet vásárlása esetén a Vendég a Szolgáltatótól bérletkártyát kap, akkor annak elvesztése esetén a Vendég 1500 forint kártérítési összeget köteles a Szolgáltatónak megfizetni.
 5. Külön díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
 • személyi edzők szolgáltatásai,
 • masszázs,
 • szauna.

 6. Fizetés minden esetben egy összegben történik

 • készpénzben (forint pénznemben)

 7.A Szolgáltató jogosult számla kiállítására.

 

 

 

 

Vendég jogai és kötelezettségei

 

 1. A Vendég köteles a szolgáltatások ellenértékét kiegyenlíteni a Felelőségvállalási nyilatkozat aláírását követően.
 2. A Vendég jogosult az általa választott és kifizetett szolgáltatást igénybe venni, illetve annak teljesítését követelni a Szolgáltatótól.
 3. A Vendég jogosult egy öltöző használatára. Az öltözőszekrényt a Vendég által használt kulcs nyitja és zárja. A kulcs a szekrényekben találhatóak.
 4. A Vendég a bérletet nem adhatja át másnak, és a Vendég tudomásul veszi, hogy a bérlet kizárólag őt jogosítja fel a belépésre.
 5. A Vendég köteles az DMSZ Házirendjét betartani.
 6. Amennyiben a Vendég a DMSZ házirendjét nem tartja be, ott esetleg anyagi vagy egyéb kárt okoz, azért teljes mértékben a Vendéget terheli az anyagi felelősség, valamint tőle a szolgáltatás további igénybevétele megtagadható.
 7. A Vendég panaszt tehet, és kérheti panaszának kivizsgálását. A Vendég panaszát írásban, az Szolgáltató címére postai úton küldött levélben vagy elektronikus úton Szolgáltató email címére küldött e-mailben terjesztheti elő.

 

Az DMSZ jogai és kötelezettségei

 

 1. A Szolgáltató biztosítja a szolgáltatások szakszerű és megfelelő színvonalon történő teljesítésének személyi és tárgyi feltételeit az DMSZ nyitva tartási idején belül. Az DMSZ nyitvatartási ideje: hétfőtől vasárnapig 8 óra és 21 óra között.
 2. A Szolgáltató jogosult időről-időre módosítani az DMSZ nyitvatartási rendjét, és azt köteles DMSZ honlapján közzétenni, valamint az DMSZ kifüggeszteni, és ezzel a vendéget tájékoztatni. A Szolgáltató rövidebb nyitva tartási időt is megállapíthat. A vendég köteles ezen megváltozott nyitvatartási rendet megtartani. Ezzel kapcsolatosan semminemű kifogást vagy követelést nem érvényesíthet.
 3. A Szolgáltató a csoportos órák órarendjét az órák típusának és az óratartó edző személyi változásának, továbbá az óra rendkívüli esetben való elmaradásának (például betegség, korlátlan csoportos órák bérleteinek az árjegyzékéből történő kiemelés, megszüntetés, átalakítás miatt) jogát fenntartja. Az alkalmas bérlettípusoknál az előre feltűntetett érvényesség hosszabbítására nincs lehetőség.
 4. A Szolgáltató fenntartja a jogot bizonyos zártkörű rendezvények, illetve egyéb jellegű események kapcsán, hogy az eredeti nyitva tartásától eltérjen, illetve adott esetben rövidebb ideig zárva tartson.
 5. A Szolgáltató jogosult annak ellenőrzésére, hogy a bérletet használó személy megegyezik-e azzal a személlyel, akit a Szolgáltató Vendégként nyilván tart. Ennek érdekében felhasználja a Vendégről a bérlet megvásárlásakor készített fényképet.
 6. A Szolgáltató a Házirend bármely előírásának megsértése esetén a Szolgáltató jogosult követelni, hogy a szabályok megsértője az DMSZ területét hagyja el, és adott esetben az okozott kárt teljes körűen térítse meg. A Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, és indokolt esetben a Szolgáltató büntető eljárást indíthat a Vendéggel szemben.
 7. Amennyiben a Vendég nem teljesítette a Szolgáltatóval szemben bármely jogcímen fennálló fizetési kötelezettségét, úgy ennek teljesítéséig a Szolgáltató jogosult visszatartani szolgáltatásait és a Vendég számára az DMSZ területére történő belépést megtiltani.
 8. A sportolás közben a Vendég felróható magatartása miatt bekövetkezett balesetért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.
 9. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a területére bevitt tárgyak eltulajdonításáért, megrongálásáért, megsemmisüléséért, így a Vendég által a saját öltözőszekrényben elhelyezett értékekért sem.
 10. A Szolgáltató felelősséget vállal azokért a károkért, amelyeket a Szolgáltató munkavállalói vagy a Szolgáltató megbízásából eljáró személyek a Vendégnek okoznak, kivéve, ha azok elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy amelyek bekövetkeztében a Vendég is közrehatott.
 11. A vis major nem minősül szerződésszegésnek, amennyiben vis major vagy annak következményeinek fennállása alatt a Szolgáltató kötelezettségeinek teljesítését felfüggeszti. Vis majornak tekinthető esemény többek között a terror- illetve harcászati cselekmény, járvány, természeti katasztrófa, a rendezvény résztvevőinek biztonságát veszélyeztető időjárási körülmény. Vis major esetén a Szolgáltató köteles értesíteni a vendégeket, továbbá meg kell tegyen minden ésszerű lépést a vis major esemény hatásának csökkentésére, így például a meghirdetett órák időpontjának elhalasztása is.
 12. A Szolgáltató köteles a Vendég panaszát kivizsgálni, és 30 napon belül a részére választ küldeni.

 

Házirend

 

 

 1. A Dunakanyar Mozgás Sziget területe csak rendeltetésének megfelelően használható.
 2. A Dunakanyar Mozgás Sziget termeinek használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.
 3. A Dunakanyar Mozgás Sziget területén TILOS:
 • a dohányzás és az alkohol fogyasztása
 • az olyan tevékenység, amely a Dunakanyar Mozgás Sziget szolgáltatásán kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért
 • minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység
 • a Dunakanyar Mozgás Sziget egész területén drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása, vagy ezekkel való visszaélés, illetve bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) használata
 • az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése), hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása
 1. Amennyiben a Dunakanyar Mozgás Sziget egész területén az Üzemeltető a tevékenysége, illetőleg a szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít/készíttet (mozgóképi vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben Üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.
 2. Üzemeltető a Dunakanyar Mozgás Sziget szolgáltatásait igénybe vevő vendégekről adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben megtagadó vendéggel szemben Üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.
 3. Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.
 4. A komplexum területén minden vendégre, kísérőjére kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.
 5. A Dunakanyar Mozgás Sziget üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben illetve a kísérőikben vagy az ők anyagi értékeikben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek és kísérőik felelőtlen magatartásából erednek, illetve az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.
 6. A talált tárgyakat minden vendég a Dunakanyar Mozgás Sziget üzemeltetőjének köteles dokumentálás mellett leadni.
 7. Az eszközöket (mászófal, multifunkciós bordásfal stb.), szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.
 8. A Dunakanyar Mozgás Sziget területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő az üzemeltetőnek késedelem nélkül köteles jelezni.

Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:

 • Mentők: (baleset esetén)                               104
 • Tűzoltóság: (tűz esetén)                                105
 • Rendőrség: (rendbontás esetén)                    107
 • Általános segélyhívó(bármely esetben)        112
 1. E Házirendet Üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.
 2. A Dunakanyar Mozgás Sziget üzemeltetője fenntartja a jogot a komplexum egész- vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.
 3. A Dunakanyar Mozgás Sziget jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybe vevő vendég számára a létesítmény területén kifüggesztve elérhető és áttekinthető. a szolgáltatások igénybevétele a Házirend automatikus elfogadását jelenti.
 4. A komplexumban, illetve annak területén található berendezési és felszerelési tárgyakban bekövetkezett károkért minden vendég és kísérője köteles az okozott kár árát az üzemeltető részére 15 napon belül megfizetni.
 5. A Dunakanyar Mozgás Sziget üzemeltetője és a vendégek megállapodnak abban, hogy a vitás kérdéseket megpróbálják békés úton rendezni, amennyiben ez nem vezetne eredményre, a vitás kérdések rendezésére kikötik a Pest Megyei Bíróság illetékességét. A Házirendben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
 6. Az első alkalommal történő belépéskor minden vendégnek kötelező kitölteni a Felelősségvállalási nyilatkozatot, melyben elfogadja a Dunakanyar Mozgás Sziget Házirendjében foglaltakat, és tudomásul veszi, hogy annak betartását az üzemeltető ellenőzi.
 7. A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelő ruházatban lehet belépni.

       Váltócipő használata kötelező!

 

Záró rendelkezések

 

 1. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szabályai az irányadók. A felek a vitás kérdéseket elsősorban békés úton, tárgyalás útján kívánják rendezni.
 2. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés ésszerű határidőn belül nem vezet eredményre a szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseik alkalmára kikötik értékhatártól függően a Dunakszi Járásbíróság, illetve a Dunakeszi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 

Dunakeszi, 2021. szeptember 1.

 

Adatkezelési tájékoztató

 

A Dunakanyar Mozgás Sziget szolgáltatásainak igénybevételével együtt járó adatkezelésről

 

1. Adatkezelő

 

Batári Gergő E.V. (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a Dunakanyar Mozgás Sziget (a továbbiakban: DMSZ) üzemeltetője.

 

Székhely: 2120 Dunakeszi Fő út 129.

E-mail: gergo.batari@gmail.com

Honlap: www.mozgassziget.hu

 

Az adatkezelésre elsődlegesen a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásai vonatkoznak.

 

2. A napijegy és a bérletek vásárlásával, illetve a szolgáltatás teljesítésével

összefüggő adatkezelés

 

2.1. Jelen adatkezelés azokra a vendégekre vonatkozik, akik napijegyet vagy bérletet vásárolnak.

 

2.2. Az adatkezelés célja:

 

­ általános szerződési feltételek szerinti tartalommal szerződéskötés a vendéggel,

 

­ annak igazolása, hogy a vendég a 18. életévét betöltötte,

 

­ a kedvezményre jogosultság megítélése,

 

­ annak ellenőrzése, hogy valóban a bérletet vásárló vendég akarja igénybe venni a szolgáltatást,

 

­ a vendéggel való kapcsolatfelvétel,

 

­ személyi edzés szolgáltatás esetén az edzőt és a vendéget azonosító szelvény kiállítása.

 

2.3. Kezelt adatok köre:

 

­ a vendég neve, születési dátuma,

 

­ a vendég lakcíme,

 

­ a vendég email címe,

 

– a szülő/gondviselő neve,

 

– a baba speciális igénye,

 

– a vendég telefonszáma,

 

­ az vendég aláírása, illetve 18 év alatti gyermekek esetében a törvényes képviselő aláírása,

 

­ bérletet vásárlása esetén a vendégről készített fénykép.

 

2.4. Az Adatkezelő a személyes adatokat – ideértve a vendég által kitöltött Felelőségvállalási nyilatkozatot – az adatkezelési tájékoztató 4. pontja szerinti feltétel bekövetkezéséig tárolja.

 

2.5. Adatkezelés jogalapja az vendéggel kötött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]. A belépési nyilatkozat aláírásával az Adatkezelő és a vendég között az Adatkezelő honlapján elérhető általános szerződési feltételek szerint tartalommal szolgáltatási szerződés jön létre.

 

2.6. A telefonszám kezelése az vendég hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A vendég a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

 

2.7. Bérlet vásárlása esetén a vendégről fénykép készítése az Adatkezelő jogos érdek alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont].

 

­ Az Adatkezelő üzletpolitikájának szerves része az, hogy a csalásokat, visszaéléseket megelőzze. Egyrészt az Adatkezelő számára bevételkiesést jelent az, hogy ha olyan személy veszi igénybe a szolgáltatásait, aki az Adatkezelő szolgáltatásaiért nem fizetett. Másrészt az Adatkezelő számára elmaradt haszonnak tekinthető az, hogy egy nemfizető személy veszi igénybe a szolgáltatásait oly módon, hogy nem egyszeri belépésre jogosító jegyet vagy bérletet vált.

 

­ Az Adatkezelő számára azért is fontos a visszaélések megelőzése, mivel ha “sikeres” lenne a belépésre vonatkozó szabályok kijátszása, ez másokat is bátoríthat a csalások elkövetésére. Ha ugyanis egy rosszhiszemű személy baráti, ismerősi körében elterjeszti azt, hogy az DMSZ-ben nincs olyan ellenőrzés, amellyel kiszűrnék azt, ha valaki más bérletét használja fel, akkor ez másokat is ösztönözhet arra, hogy csalást kövessenek el.

 

­ A felelőségvállalási kitöltéséve, és aláírásával az Adatkezelő és érintett között a között az ÁSZF alapján és az ÁSZF szerinti tartalommal akkor jön létre szerződés. Az így létrejött szerződéssel kapcsolatban a szerződésszerű magatartás ellenőrzése, vagyis az, hogy a bérletet tényleg az a személy használja, akivel az Adatkezelő szerződést kötött, és az Adatkezelő vendégként tart nyilván.

 

3. A számviteli kötelezettség teljesítésével összefüggő adatkezelés

 

3.1. Az adatkezelés célja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 169. §-a szerinti bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítése annak érdekében, hogy a számviteli bizonylatok adóhatósági ellenőrzés esetén rendelkezésre álljanak

 

3.2. Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségen alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

 

3.3. A számvitelei kötelezettség teljesítésével összefüggő adatmegőrzés az adatkezelési tájékoztató 2.3. és 3.3. szerinti személyes adatokra terjed ki.

 

3.4. Az Adatkezelő a személyes adatokat a bérlet vagy napijegy vásárlásától számított 8 évig tárolja.

 

4. Hírlevél-küldéssel összefüggő adatkezelés

 

4.1. Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő által szervezett eseményekről, illetve az aktuális akciókról, kedvezményekről e-mail útján tájékoztatást nyújtson.

 

4.2. Az Adatkezelő a vendég e-mail címét használja fel hírlevél-küldésre.

 

4.3. Az adatkezelés jogalapja az vendéggel hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

 

4.4. Az e-mail címet az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig használja fel hírlevél küldésre. A vendég a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

 

5. Panaszkezeléssel összefüggő adatkezelés

 

5.1. Az adatkezelés célja az vendég által tett panasz kivizsgálása és a vendég írásban történő tájékoztatása.

 

5.2. Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségen alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]. Az adatkezelés körülményeit a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény tartalmazza.

 

5.3. Az Adatkezelő a vendég panasza során az alábbi személyes adatokat kezeli:

 

­ a vendég nevét, lakcímét, illetve, ha e-mailen terjeszti elő a kérelmét, akkor az e-mail címét,

 

­ ha a vendág a panaszát az DMSZ recepcióin terjeszti elő, akkor a panasz előterjesztésének helyét, idejét,

 

­ az vendég panaszának részletes leírását, illetve a vendég által bemutatott iratokat, dokumentumokat és egyéb bizonyítékokat (feltéve, hogy a vendég ilyen dokumentumot benyújtott),

 

­ a vendég aláírását.

 

5.4. Az Adatkezelő a panaszt 30 napon belül kivizsgálja, és annak eredményéről írásban, postai úton tájékoztatja. Az Adatkezelő a személyes adatokat a panasz megválaszolásától számított 5 évig tárolja.

 

6. Az vendég jogai az adatkezeléssel összefüggésben és a joggyakorlás menete

 

6.1. Hozzáféréshez és másolat kéréséhez való jog

 

Amennyiben a vendég tájékoztatást kér a személyes adatai kezeléséről, akkor az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy:

 

­ mely személyes adatait kezeli,

 

­ milyen adatkezelések vannak a vendég vonatkozásában, és az adatkezeléseknek mi a célja és a jogalapja,

 

­ az adatkezelés időtartama vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

 

­ kiknek továbbította a személyes adatokat az adatkezelő,

 

­ a vendéget az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról,

 

­ amennyiben nem a vendég a személyes adatok forrás, akkor arról, hogy milyen forrásból jutott hozzá az Adatkezelő a személyes adatokhoz;

 

­ a NAIH-nak címzett panasz benyújtásának jogáról.

 

A vendég kérelmére az Adatkezelő a vendég rendelkezésére bocsátja a róla kezelt személyes adatainak másolatát.

 

6.2. Helyesbítéshez való jog

 

A vendég kérheti, hogy az Adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítse. A kérelem akkor teljesíthető, ha a vendég megjelölt, hogy mely személyes adat módosítását kéri és mi a helyes személyes adata.

 

6.3. Törléshez való jog és elfeledtetéshez való jog

 

A vendég kérheti, hogy az Adatkezelő törölje a személyes adatokat, illetve a hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelő törli a személyes adatokat.

 

Az Adatkezelő ügyfél kérelmét megtagadhat, ha az

 

­ jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok további tárolása,

 

­ a személyes adatok szükségesek jogi igények érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

Amennyiben az Adatkezelő a személyes adatokat nyilvánosságra hozta, és az adatok törlésének feltétele fennáll, akkor a vendég kérheti, hogy az Adatkezelő tegyen észszerűen elvárható lépéseket, hogy nyilvánosságra hozott személyes adatokat más adatkezelők töröljék.

 

6.4. Korlátozáshoz való jog

 

Amennyiben a vendég vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát.

 

Ha az adatkezelés jogellenes, és a vendég ellenzi az adatok törlését, akkor kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását. A vendég a kérelemben meg kell jelölnie, hogy meddig kéri a felhasználás korlátozását.

 

A vendég jogosult arra, hogy kérje az adatkezelés korlátozását, ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de a vendég igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. A vendégnek a kérelemben meg kell jelölnie, hogy meddig kéri a felhasználás korlátozását.

 

A vendég jogosult arra, hogy a kérje az adatkezelés korlátozását, amennyiben a tiltakozás jogát gyakorolja. Ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg a tiltakozási kérelmének jogszerűségét megvizsgálja.

 

6.5. Adathordozhatósághoz való jog

 

A vendég jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat széles körben használt formátumban megkapja, illetve az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.

 

Amennyiben az Adatkezelő és a vendég által megjelölt másik adatkezelő között technikailag megvalósítható, akkor a vendég jogosult arra, kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

6.6. Tiltakozáshoz való jog

 

A vendég jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak érdekmérlegelés jogalapjának [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont] alkalmazásával történő kezelése ellen. Tiltakozás esetén az Adatkezelő megvizsgálja azt, hogy a vendég által megjelölt adatkezelés esetében a vendég által hivatkozott tények, érvek miatt az Adatkezelőnek van-e lehetősége arra, hogy a személyes adatokat törölje, vagy az adatkezelést a vendég vonatkozásában megszüntesse.

 

6.7. Az Adatkezelő eljárása a vendég kérelme esetén

 

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, a vendég személyazonosságának megerősítését kérheti. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha a vendég a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy az Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik

 

Az Adatkezelőnek a vendég kérelmét annak beérkezésétől számított 1 hónapon belül teljesíti, amely határidő további 2 hónappal meghosszabbítható.

 

Az Adatkezelő ügyfél kérelmét díjmentesen teljesíti. Amennyiben a vendég kérelmének teljesítését követően ugyanazt a kérelmét újból előterjeszti, akkor az Adatkezelő annak teljesítéséért ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy a kérelem teljesítését megtagadhatja.

 

Ha az Adatkezelő nem teljesíti a vendég kérelmét, akkor az Adatkezelő tájékoztatja az ügyfelet az intézkedés elmaradásának ténybeli és jogi okairól (mely jogszabály vagy a GDPR mely rendelkezése az, amely alapján jogszerűen tagadhatja meg a kérelem teljesítést), valamint arról, hogy a vendég panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

8. Jogorvoslati lehetőségek

 

Amennyiben a vendég megítélése szerint az Adatkezelő adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz fordulhat.

 

FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

 

Alulírott kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy saját elhatározásomból, saját felelősségemre veszek részt gyermekemmel a foglalkozáson. A házirendet elolvastam és tudomásul vettem. Kijelentem, hogy a gyermekem nem lázas, nem szenved semmilyen fertőző bőr, gyomor- vagy bélrendszeri betegségben és erről az oktatót is tájékoztattam. Tudomásul veszem, hogy ha a fent említettek közül bármelyik probléma fent áll, felelősséget nem vállal sem az oktató, sem az üzemeltető.

 

Kérjük olvasható, nyomtatott betűkkel kitölteni!

 

SZÜLŐ/KISÉRŐ NÉV:

 

 

GYERMEK NEVE:

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ:

 

 

GYERMEK SZÜLETÉSI HELYE, IDEJE:

LAKCÍM:

 

 

TELEFONSZÁM:

 

 

EMAIL CÍM:

 

Igényel-e különleges viszonyulást illetve képesség fejlesztést?                                                igen                                              nem     

 

Ha igen milyen probléma megléte miatt?

 

 

 

Tudomásul veszem, hogy a Dunakanyar Mozgás Sziget létesítményébe magammal hozott eszközökre (pl. mobiltelefon, fényképezőgép, zene lejátszó stb.), illetve öltözékem koszolódására, megsérülésére sem az oktatók, sem az üzemeltető nem vállal felelősséget.

Nyilatkozom, hogy a Dunakanyar Mozgás Sziget létesítmény teljes területén, az ott tartózkodásom ideje alatt az esetlegesen általam okozott károkért anyagi felelősséget vállalok, és annak teljes összegét megtérítem.

 

FONTOS:

A foglalkozások előre bejelentkezés alapján történnek.

A lefoglalt órát kérjük legkésőbb 24 órával az edzés időpontja előtt lemondani. Ellenkező esetben az edzés árát / bérletalkalmat felszámítjuk. Kérünk, mindenkit ennek tudatában foglaljon fix időpontot is. Betegség esetén (ha időben, a betegség kezdetekor jelzik felénk) egyszer van lehetőség a bérletet fagyasztani 1 hétre. Ez minden bérletünkre érvényes. 

 • Kérjük, hogy az órára pontosan érkezzen, 15 percnél több késés esetén nem áll módunkban elkezdeni a tréninget.
 • Ha nem a vendég hibájából történik csúszás, akkor a teljes óra lesz megtartva.
 • Aláírásommal elfogadom és betartom a Dunakanyar Mozgássziget Házirendjét!

 

Hozzájárulok, hogy a foglalkozások során készült fotókat, videókat, hangfelvételeket kezeljük, szükség esetén harmadik félnek továbbítsuk, reklám céljára felhasználhassuk, és azokért semmilyen díjazás nem illet meg.

 

2018. május 25-től érvénybe lépett Magyarországon is az Európai Unió egységes adatvédelmi szabályozása, a GDPR. 

Mivel az Ön személyes adatai szerepelnek az adatbázisunkban, az adatkezelési szabályok miatt kérjük hozzájárulását, hogy a továbbiakban időpont egyeztetés, információ közlés és személyes kapcsolatfelvétel szempontjából azokat felhasználhassuk.

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL.

Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítéséről, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. Az adatszolgáltatás nem előfeltétele a szerződéskötésnek, a személyes adatok magadására nem köteles.

 

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim a fentiekben megjelölt célú kezeléshez önkéntesen, minden külső befolyásolás nélkül beleegyezésemet adom.

 

Dunakeszi, __________________                                                                                                                                     

 

_________

                                                                                                                                                                                                   ALÁÍRÁS

 

 

 

 

Felelősségvállalási nyilatkozat

 

Kérjük olvasható, nyomtatott nagybetűvel kitölteni!

Alulírott _____________________________________(név)__________________(születési év, hónap, nap) ________________________(telefonszám)__________________________________________(email cím)   _______________________________________________________________________________(lakcím)

kijelentem, hogy a Power Plate edzés feltételeit magamra nézve kötelező érvényűnek tekintem, továbbá tudomásul veszem az alábbi figyelmeztetéseket:

 

Bármilyen testedzési program előtt javasolt, hogy konzultáljon orvosával, így a Power Plate edzés esetén is. Ha Ön bármilyen betegségben szenved, fizikai problémái vannak, melyek korlátozzák a mozgásban kifejezetten kérjük, hogy egyeztessen orvosával. Ha Ön nemrégiben szült, szintén kérje orvosa hozzájárulását.

 

Ha a Power Plate edzés közben szédülést, légszomjat, fájdalmat érez, azonnal hagyja abba az edzést és forduljon orvoshoz.

 

Nem használhatja a gépet, ha:

 • terhes
 • súlyos csontritkulása van
 • súlyos kardiovaszkuláris betegségben szenved
 • akut trombózisa van
 • pacemakere van
 • epilepsziás
 • rákos betegségben szenved
 • csípő vagy térd implantátuma van
 • akut sérvben, porckorong sérvben szenved
 • súlyos cukorbetegsége van
 • friss gyulladása van
 • frissen operált, vagy valamilyen sebe van
 • frissen behelyezett fémcsavar, fémlap van a testében

 

Fontos, hogy ne feledkezzen meg a folyadékfogyasztásról! Igyon kellő mennyiségű vizet az edzés előtt, alatt és után. Ha további információra van szüksége, az edzők készséggel állnak rendelkezésére.

A fentieket megértettem és elfogadtam. Aláírásommal igazolom, hogy kizáró betegségnek, kondíciók egyike sem vonatkozik rám. Ha állapotomban változás következik be, arról azonnal értesítem a szolgáltatót. A szolgáltatást saját felelősségemre és kockázatomra veszem igénybe és így semminemű felelősséget nem hárítok át a szolgáltatóra azon károk, balesetek, egészségkárosodások tekintetében, amelyek a felróható magatartásom miatt következnek be.

 

FONTOS:

Az edzések előre bejelentkezés alapján történnek.

A lefoglalt edzést kérjük legkésőbb 24 órával az edzés időpontja előtt lemondani. Ellenkező esetben az edzés árát / bérletalkalmat / bérletnap(korlátlan) felszámítjuk. Kérünk, mindenkit ennek tudatában foglaljon fix időpontot is. Betegség esetén (ha időben, a betegség kezdetekor jelzik felénk) egyszer van lehetőség a bérletet fagyasztani 1 hétre. Ez minden havi bérletünkre érvényes. 

 • Kérjük, hogy az edzésre pontosan érkezzen, mivel az edzési időpontok 30 percenként követik egymást. 10 percnél több késés esetén nem áll módunkban elkezdeni a tréninget.
 • Kivétel abban az esetben ha a vendég elkésett az előre befoglalt időpontjáról, akkor értelemszerűen a késés idejét leszámítva van megtartva az edzés.
 • A bérletekkel az edzések 30 perc hosszúak és napi egyszeri edzésre jogosítanak.
 • Ha nem a vendég hibájából történik csúszás, akkor a 30 perc edzés lesz megtartva.
 • Aláírásommal elfogadom a Progress Power Plate, Dunakanyar Mozgás Sziget Házirendjét!

_______________

                                                                                                                                            Aláírás

 

2018. május 25-től érvénybe lépett Magyarországon is az Európai Unió egységes adatvédelmi szabályozása a GDPR, amely minden országban érvényes lesz.

Mivel Ön személyes adatai szerepelnek az adatbázisunkban, az adatkezelési szabályok változása miatt kérjük hozzájárulását, hogy a továbbiakban időpont egyeztetés, információközlés és személyes kapcsolatfelvétel szempontjából felhasználhassuk telefonszámát és egyéb adatait.

Aláírásával azzal is hozzájárul, hogy az edzések során készült fotókat, videókat hangfelvételeket kezeljük, szükség esetén harmadik félnek továbbítsuk, reklám célokra felhasználjuk.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL.

Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítéséről, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. Az adatszolgáltatás nem előfeltétele a szerződéskötésnek, a személyes adatok magadására nem köteles.

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim a fentiekben megjelölt célú kezeléshez önkéntesen, minden külső befolyásolás nélkül beleegyezésemet adom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ______________                                                                                                                                                      Aláírás

 

Felelősségvállalási nyilatkozat

 

 

 

Kérjük olvasható, nyomtatott betűkkel kitölteni!

 

 

 

Név:

Születési helye és ideje:

Lakcíme:

 

 

 

Nyilatkozom, hogy saját felelősségemre használom a Dunakanyar Mozgás Sziget Progress Kids termét.

Nyilatkozom, hogy a Progress Kids terem házirendjét megismertem és betartom.

Tudomásul veszem, hogy a sporttevékenységből eredő sérülésekért, balesetekért a Progress Kids nem vállal felelősséget.

Tudomásul veszem, hogy a Dunakanyar Mozgás Sziget létesítményébe magammal hozott eszközökre (pl. mobiltelefon, fényképezőgép, zene lejátszó stb.), illetve ruházatom koszolódására, megsérülésére a Progress Kids nem vállal felelősséget.

Nyilatkozom, hogy a Dunakanyar Mozgás Sziget létesítmény teljes területén, az ott tartózkodásom ideje alatt az esetlegesen általam okozott károkért anyagi felelősséget vállalok, és annak teljes összegét megtérítem.

Nyilatkozom, hogy egészséges vagyok, közösségi és sport programokban részt vehetek.

Hozzájárulok, hogy a foglalkozások során készült fotókat, videókat, hangfelvételeket kezeljük, szükség esetén harmadik félnek továbbítsuk, reklám céljára felhasználhassuk, és azokért semmilyen díjazás nem illet meg.

 

2018. május 25-től érvénybe lépett Magyarországon is az Európai Unió egységes adatvédelmi szabályozása, a GDPR. 

Mivel az Ön személyes adatai szerepelnek az adatbázisunkban, az adatkezelési szabályok miatt kérjük hozzájárulását, hogy a továbbiakban időpont egyeztetés, információ közlés és személyes kapcsolatfelvétel szempontjából azokat felhasználhassuk.

 

 

 

 

Telefonos elérhetőségem:

E-mail címem:

Dátum:

 

 

 

                                                                                                                                              

 

aláírás

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:

 

 

 

Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. Az adatszolgáltatás nem előfeltétele a szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles.

 

A fenti információkat és a tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim a fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntese, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet adom.

 

 

 

 

 

                                                                                                                            …………………………………………………………..

                                                                                                                                                                aláírás

 

 

Szerződés az Dunakanyar Mozgás Sziget szolgáltatásainak igénybevételére

 

Jelen belépési nyilatkozat aláírásával elfogadom, hogy a Dunakanyar Mozgás Sziget (a továbbiakban: DMSZ) üzemeltetője Batári Gergő egyéni vállakozó (a továbbiakban: Szolgáltató) és köztem az Dunakanyar Mozgás Sziget honlapján (www.mozgassziget.hu) elérhető Általános szerződési feltételek szerint szerződés jön létre.

 

18 év alatti gyermek esetében a belépési nyilatkozat érvényességéhez a törvényes képviselő aláírása szükséges. 

 

A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos nyilatkozatok

 

Valamelyik felelőségvállalási nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az DMSZ berendezéseit, más felszerelési tárgyait és szolgáltatásait kizárólag saját felelősségre, a saját egészségi és edzettségi állapotomra figyelemmel veszem igénybe. A berendezéseket és felszerelési tárgyakat kizárólag a rendeltetésszerűen használom.

 

Valamelyik felelőségvállalási aláírásával kijelentem, hogy alkohol vagy bódító hatású szer (például kábítószer) befolyása alatt nem állok, és nem szenvedek semmilyen fertőző betegségben.

 

Valamelyik felelőségvállalási aláírásával nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy személyes adataim a valóságnak megfelelnek.

 

Házirend

(főbb rendelkezések, a teljes Házirend az ÁSZF-ben található)

 

 1. A Dunakanyar Mozgás Sziget területe csak rendeltetésének megfelelően használható.
 2. A Dunakanyar Mozgás Sziget termeinek használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.
 3. A Dunakanyar Mozgás Sziget területén TILOS:
 4. a dohányzás és az alkohol fogyasztása
 5. az olyan tevékenység, amely a Dunakanyar Mozgás Sziget szolgáltatásán kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért
 6. minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység
 7. a Dunakanyar Mozgás Sziget egész területén drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása, vagy ezekkel való visszaélés, illetve bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) használata
 8. az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése), hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása
 9. Amennyiben a Dunakanyar Mozgás Sziget egész területén az Üzemeltető a tevékenysége, illetőleg a szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít/készíttet (mozgóképi vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben Üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.
 10. Üzemeltető a Dunakanyar Mozgás Sziget szolgáltatásait igénybe vevő vendégekről adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben megtagadó vendéggel szemben Üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.
 11. Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.
 12. A komplexum területén minden vendégre, kísérőjére kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.
 13. A Dunakanyar Mozgás Sziget üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben illetve a kísérőikben vagy az ők anyagi értékeikben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek és kísérőik felelőtlen magatartásából erednek, illetve az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.
 14. A talált tárgyakat minden vendég a Dunakanyar Mozgás Sziget üzemeltetőjének köteles dokumentálás mellett leadni.
 15. Az eszközöket (mászófal, multifunkciós bordásfal stb.), szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.
 16. A Dunakanyar Mozgás Sziget területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő az üzemeltetőnek késedelem nélkül köteles jelezni.

Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:

 • Mentők: (baleset esetén)                         104
 • Tűzoltóság: (tűz esetén)                          105
 • Rendőrség: (rendbontás esetén)              107
 • Általános segélyhívó        (bármely esetben)       112
 1. E Házirendet Üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.
 2. A Dunakanyar Mozgás Sziget üzemeltetője fenntartja a jogot a komplexum egész- vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.
 3. A Dunakanyar Mozgás Sziget jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybe vevő vendég számára a létesítmény területén kifüggesztve elérhető és áttekinthető. a szolgáltatások igénybevétele a Házirend automatikus elfogadását jelenti.
 4. A komplexumban, illetve annak területén található berendezési és felszerelési tárgyakban bekövetkezett károkért minden vendég és kísérője köteles az okozott kár árát az üzemeltető részére 15 napon belül megfizetni.
 5. A Dunakanyar Mozgás Sziget üzemeltetője és a vendégek megállapodnak abban, hogy a vitás kérdéseket megpróbálják békés úton rendezni, amennyiben ez nem vezetne eredményre, a vitás kérdések rendezésére kikötik a Pest Megyei Bíróság illetékességét. A Házirendben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
 6. Az első alkalommal történő belépéskor minden vendégnek kötelező kitölteni a Felelősségvállalási nyilatkozatot, melyben elfogadja a Dunakanyar Mozgás Sziget Házirendjében foglaltakat, és tudomásul veszi, hogy annak betartását az üzemeltető ellenőzi.
 7. A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelő ruházatban lehet belépni.
 8. Váltócipő használata kötelező!

 

A Házirend vagy az ÁSZF bármely rendelkezésének megsértése estén a Szolgáltató jogosult a vendéget a cselekmény abbahagyására, illetve a DMSZ területének elhagyására felszólítani. Ezen túlmenően a Szolgáltató jogosult a szolgáltatásra szóló szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a szolgáltatásnyújtást a vendég felé megtagadni. A Szolgáltató súlyos esetben büntető feljelentést tesz az érintettel szemben.

 

Adatkezelési tájékoztató

(főbb rendelkezések)

 

A személyes adatok kezelésének elsődleges célja általános szerződési feltételek szerinti tartalommal szerződéskötés az érintettel, illetve a kedvezményre jogosultság megítélése 

 

A bérlet megvásárlásának feltétele, hogy az érintettről fénykép készüljön. A bérlet a Vendég személyéhez kötött szolgáltatás, a bérlet megvásárlásával kizárólag a Vendég veheti igénybe a DMSZ szolgáltatásait. A fénykép készítésének célja, hogy ellenőrizni lehessen azt, hogy tényleg a bérletet megváltó személy használja-e a bérletet, vagy arra nem jogosult, harmadik személy.

 

Teljeskörű adatkezelési tájékoztató megtalálható az DMSZ honlapján (www.mozgassziget.hu), illetve az DMSZ recepcióin elkérhető.

 

Kelt: Dunakeszi, 20_________ (év) ______________________ (hónap) ___________ (nap)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________

Vendég aláírása

(18 év alatti Vendég esetében a szülő / törvényes képviselő aláírása szükséges)

 

Kamera adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelési tájékoztató kamerás megfigyelésre

 

A Batári Gergő egyéni vállalkozó üzemeltetésében lévő, a 2120 Dunakeszi Fő út 129. alatt üzemelő Dunakanyar Mozgás Sziget helyiségeiben elektronikus megfigyelőrendszert működtet.

 

Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, az élőkép megfigyelés mellett képeket rögzít

 

Az elhelyezett kamerák által személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek.

Adatkezelőként tisztában vagyunk azzal, hogy milyen fontossággal bír vendégeink számára az adatvédelem, ezért arra törekszünk, hogy látogatóink, vendégeink személyes adatait az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR) összhangban kezeljük. A kamerák alkalmazása a céljaink elérésére szükséges mértékre korlátozódik, nem jár az emberi méltóság megsértésével, és nem irányul munkavállalóink tevékenységének megfigyelésére, ellenőrzésére.

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az egyes helyiségekben elhelyezett kamerák konkrét helyzetéről, szögéről, a képfelvételek rögzítéséről, a rögzítés időtartamáról részletes felvilágosítás nyújtson az érintettek részére.

Az adatkezelő a kamerák által megfigyelt területre belépni, ott tartózkodni szándékozó személyek figyelmét jól látható helyen, jól olvashatóan, piktogram formájában is felhívja az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazására.

 

A jelen Adatkezelési tájékoztató az Dunakanyar Mozgás Sziget recepciós pultjaiban és a www.mozgassziget .hu honlapon megtalálható, míg a Házirendek a Dunakanyar Mozgás Sziget létesítményében kifüggesztésre kerül.

 

1. Adatkezelő:

 

Batári Gergő egyéni vállalkozó (2120 Dunakeszi, Fő út 129. Képviselő: Batári Gergő tulajdonos) üzemeltetésében lévő Dunakanyar Mozgás Sziget (képviselő: Batári Gergő szakmai igazgató).

 

e-mail cím: gergo.batari@gmail.com

 

telefonszám:0670 601 4009

 

2. A megfigyelés helyszíne:

 

2.1. Telephely, épület:

 

2120 Dunakeszi, Fő út 129. területén működő Dunakanyar Mozgás Sziget

 

2.2. A helyszínen elhelyezett kamerák leírása:

 

Az Dunakanyar Mozgás Szigetben összesen 7 db kamera található, minden alább felsorolt helyen 1-1 db kamera van felhelyezve.

 

0-1 Földszinti lépcsőházat figyeli

 

1-1 A Magical Baby Spa-t figyeli

 

1-2 A Progress Kids-t figyeli 

 

1-3 Váró – A Várót figyeli és az öltöző bejáratát

 

1-4 Első emeleti lépcsőházat figyeli

 

2-1 A Progress Power Plate-t figyeli

 

2-2 A Dunakanyar Sportrehabilitációs Központot figyeli

 

3. Jogszabály:

 

– a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR)

 

– a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII.tv. (Szvtv.)

 

3. Hatálya:

 

3.1.Területi hatály:

 

A megfigyelt terület: A Dunakanyar Mozgás Sziget területén összesen 7db. kamera került elhelyezésre.

 

3.2.Személyi hatály:

 

Az Dunakanyar Mozgás Szigetben területére bármilyen jogcímen belépő látogató, valamint a szolgáltatásait igénybe vevő vendég.

 

4. A kezelt adat:

 

Az elhelyezett kamerák olyan minőségű felvétel készítésére és rögzítésére alkalmasak, amely lehetővé teszi az érintettek egyedi azonosítását. A kamerás megfigyelőrendszer a megfigyelt

területre belépő személy képmását és a felvételen látható cselekvését rögzíti

 

5. Az adatok forrása:

 

Az adatokat az érintett szolgáltatja.

 

6. A kamerás megfigyelés célja:

 

A kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetésének célja:

 

a) az Dunakanyar Mozgás Sziget területén található berendezések, vagyontárgyak, illetve a létesítmény védelme, károkozás esetén a jogsértés körülményeinek tisztázása, bizonyítása,

 

b) az ügyfelek által az Dunakanyar Mozgás Sziget terültére behozott vagyontárgyak védelme, jogsértés esetén a körülmények tisztázása, biztosítása,

 

c) személyi sérülés esetén a baleset körülményeinek tisztázása,

 

d) illetve a vagyontárgyak elleni jogellenes cselekmények megelőzése.

 

7. Az adatkezelés jogalapja:

 

7.1. Az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatok kezelése az Dunakanyar Mozgás Szigetb jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont).

 

7.2. Az Dunakanyar Mozgás Sziget mérete, a berendezések, eszközök elhelyezkedése nem teszik lehetővé, hogy ésszerűen és gazdaságosan, élőerővel közvetlenül őrizhető legyen az Dunakanyar Mozgás Sziget vagyontárgyainak védelme, illetve az Dunakanyar Mozgás Sziget létesítménye.

 

Egyfelől az Adatkezelő jogos érdeke a tulajdonában álló vagyontárgyak védelme a jogellenes cselekmények ellen (például lopás, rongálás). A kasszák felett elhelyezett kamarák esetében még konkrétabb a vagyonvédelmi cél, hiszen a kasszában folyamatos, napi szinten nagyobb összegű pénzforgalom történik, amely adott esetben még inkább jogellenes cselekmény tárgya lehet. Másfelől az érintettek (ideértve a munkavállalókat) vagyontárgyaival szemben is bekövetkezhet hasonló jogellenes cselekmény, amelyek az érintett érdeke az, hogy az elkövető beazonosítható legyen. Adott esetben az ügyfél az Dunakanyar Mozgás Szigetben ott felejtheti vagy őrizetlenül hagyhatja valamely vagyontárgyát (táskáját, pénztárcáját, mobiltelefonját, kulcsát, stb.), amely esetben ha azt valamely más személy eltulajdonítja, akkor lopás vagy jogtalan elsajátítás bűncselekménye miatt büntetőeljárás vagy szabálysértési eljárás megindításához a felvételekre szüksége lehet.

 

Azon túlmenően, hogy az ilyen cselekmények elkövetői felelősségre vonhatók, a kamerák alkalmazása elősegíti azt is, hogy megelőzhetők legyenek ezen jogellenes cselekmények.

 

Szükséges azt is kiemelni, hogy az Dunakanyar Mozgás Sziget szolgáltatásainak sajátossága, hogy előfordulhatnak személyi sérüléssel járó balesetek. Ebben az esetben az Adatkezelő jogos érdeke a baleset körülményeinek a feltárása, hiszen adott esetben kártérítési felelősség terhelheti, amennyiben a baleset az Adatkezelő valamely mulasztására vezethető vissza. Emellett az érintett érdeke is lehet a felvételek visszanézése, hiszen – amennyiben az felróható az Adatkezelőnek vagy más személynek – az őt ért kár megtérítése érdekében akkor tud polgári jogi eljárást indítani, ha a baleset körülményeit tisztázni lehet, illetve a károkozó beazonosítható.

 

Mindezek figyelembevétele mellett az Dunakanyar Mozgás Sziget a kamerarendszer telepítésekor mérlegelte annak az érintettekre gyakorolt hatását, és megállapította, hogy a felvételek készítése nem jár az érintettek érdekeire, alapvető jogaira és szabadságaira nézve aránytalan és szükségtelen mértékű korlátozással.

 

8. A felvételek tárolási időtartama, helye és felhasználása:

 

A kamerás megfigyelőrendszer által közvetített felvételek folyamatosan rögzítésre kerülnek az épületben található szerveren. A felvételek tárolásának időtartama 14 nap, felhasználás hiányában felvételek törlésre kerülnek. Ha a felvétel bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kerül felhasználásra, az eljárás jogerős befejezését követően kerül törlésre.

 

Az Adatkezelő a felvételeket jogsértés észlelése esetén a feljelentés benyújtásához, hatósági megkeresések teljesítése érdekében, vagy bírósági eljárásban használja fel.

 

9. Adatbiztonság és a felvétel visszanézésének rendje:

 

Az adatkezelő, megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a kamerák által rögzített felvételeken szereplő személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek megfelelően a képfelvételekhez kizárólag az arra jogosult személyek férhetnek hozzá:

 

-a kamerák élőképének megtekintésére kizárólag a létesítmény vezetője, valamint az erre jogosultsággal rendelkező recepciós munkakörben foglalkoztatott személyek jogosultak

 

-visszanézésére kizárólag a létesítmény vezetője, valamint az erre jogosultsággal rendelkező recepciós munkakörben foglalkoztatott személyek jogosultak, a visszanézés csak jelszóval biztosított jogosultsággal lehetséges.

 

-a felvételek kimentésére kizárólag a létesítmény vezetőjének van jelszóval

biztosított jogosultsága

 

– egyszerű rácsatlakozás útján kizárólag vezetői jelszóval lehet kimenteni a felvételeket.

 

-a rögzítő egységet tartalmazó helyiség kulcsához kizárólag a létesítmény vezetője, valamint a recepciós munkakörben foglalkoztatott személy fér hozzá.

 

Visszanézés engedélyezésére a létesítmény vezetője jogosult.

 

A visszanézésről a létesítmény vezetője nyilvántartást vezet. A hozzáférési nyilvántartás tartalmazza a felvételt visszanéző nevét, időpontját, okát, azon időintervallumot, amelyre vonatkozik, a felvételt rögíztő kamerát, valamint amennyiben kimentésre is sor kerül, akkor ezen tényt, és ennek okát.

 

10. A felvételek felhasználása:

 

Az Adatkezelő a felvételeket jogsértés észlelése esetén a feljelentés benyújtásához, hatósági megkeresések teljesítése érdekében vagy bírósági eljárásban használja fel.

 

11. Adatfeldolgozó:

 

A kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatban karbantartási feladatokat lát el Batári Gergő egyéni vállalkozó (székhely: 2120 Dunakeszi Fő út 129.)

 

12. A látogatók/vendégek jogai:

 

Adatkezelőként minden tőlünk telhetőt megteszünk a személyes adatai kezelésével kapcsolatban vendégeinket/látogatóinkat megillető, alábbiakban részletezett jogok érvényesülése érdekében:

 

12.1.Tájékoztatást kérhet az Dunakanyar Mozgás Sziget által kezelt személyes adatokról. Ezen túlmenően a megfigyelt területről minden esetben a helyszínen kihelyezett tábla is tájékoztatja az érintettet. ( GDPR 15. cikk (1) )

 

12.2. Másolatot kérhet az Dunakanyar Mozgás Sziget által kezelt személyes adatokról. Ezen esetekben egy kérvény kitöltése kötelező. Tájékoztatjuk, hogy csak olyan felvételről kaphat másolatot, amelyen más személy nem, vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt. (GDPR 15. cikk (3)-(4))

 

12.3.A GDPR 17. cikk (1) bekezdésével összhangban Ön kérheti, hogy töröljük az Önt ábrázoló képfelvételt. Tájékoztatjuk, hogy Az adatkezelő köteles törölni a személyes adatot amennyiben:

 

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték;

 

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Az érintett nem gyakorolhatja a törléshez való jogát többek között abban az esetben, ha az adatkezelés

 

 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából,

 

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

12.4.Ön kérheti az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:

 

– ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor addig korlátozzuk az adatkezelést, amíg az Dunakanyar Mozgás Sziget ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;

 

– az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 

– az Dunakanyar Mozgás Sziget-nek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez (így például ha a felvételeket az Ön által indított polgári peres eljárásban vagy büntetőeljárásban kívánja felhasználni); vagy

 

– amennyiben a tiltakozás jogát gyakorolja, akkor arra az időtartamra korlátozzuk az adatkezelést, amíg a kérelmének jogszerűségét megvizsgáljuk.

 

Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmében esetében azt is meg kell jelölni, hogy melyik okból kéri a korlátozást.

 

12.5.Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon a jogos érdek mérlegelése alapján végzett adatkezelés ellen. Ebben az esetben az Dunakanyar Mozgás Sziget megvizsgálja az Ön vonatkozásában az érdekmérlegelés jogalapján végzett adatkezelését, és amennyiben

 

megalapozottnak találja a kérelmét, töröljük a személyes adatait. A vizsgálatunkról Önt mindenképp tájékoztatni fogjuk.

 

12.6. A joggyakorlás közös szabályai. Önnek a kérelmében meg kell jelölnie, hogy

 

– mely nap, milyen területen és hozzávetőlegesen mikor (hány órakor) készült a felvétel, amellyel összefüggésben a jogát szeretné gyakorolni,

 

– miről ismerhetjük fel Önt a felvételen.

 

Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, amely legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

 

A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy az Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

 

13. Érintetti kérelem teljesítése:

 

Az érintett az őt megillető jogokat kizárólag a létesítmény vezetőjéhez címzett és írásban Dunakanyar Mozgás Sziget 2120 Dunakeszi, Fő út 129. címre, vagy a gergo.batari@gmail.com e-mail címen keresztül benyújtott kérvényével kezdeményezheti.

 

14. Jogorvoslati lehetőségek:

 

Amennyiben az Ön megítélése szerint az Dunakanyar Mozgás Sziget adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz fordulhat.